Propozicije PREMIJER HHL 2023

ZAPISNIK 25. SASTANAK LO

SATNICA PROLJEĆE 2023 PREMIJER LIGA

Tabela susreta Premijer HHL 2023

Delegiranja sudaca 1.-5. kolo Premijer liga 2023

Zapisnik ekipe Premijer liga 2023

Zapisnik susreta Premijer liga 2023

Sudačko izvješće I HHL 2023

Satnica mečeva jesen 2023 Premijer Liga

Delegiranja sudaca 6.-10. kolo Premijer Liga 2023

Propozicije I.HHL 2023

Dodatne propozicije turnira I.HHL 2023

Zapisnik ekipe I.HHL 2023 (turnir)

Zapisnik vage – I. HHL 2023

Zapisnik susreta I.HHL 2023

 

 

 KONAČNA TABLICA PORETKA PREMIJER I HHL 2023.

TABLICA nakon održanog 10. kola

Plasman

Ekipa

Broj susreta

Pobjeda

Poraza

Penalizacija

Ukupno bodova

1. HK PETRINJA 10 9 1 279-166 18
2. HK SESVETSKI KRALJEVEC 10 6 4 251-181 12
3. HK SESVETE 10 5 5 226-209 10
4. HK VINDIJA 10 5 5 233-220 10
5. HK ZAGREB 10 4 6 220-222 8
6. HK HRVATSKI DRAGOVOLJAC 10 1 9 129-330 2

 

BILTENI PREMIJER LIGE 2023 (IZVJEŠĆA PO KOLIMA)

Izvještaj 1. kolo lige 2023

Izvještaj 2. kolo lige 2023

Izvještaj 3. kolo lige 2023

Izvještaj 4. kolo lige 2023

Izvještaj 5. kolo lige 2023

Izvještaj 6. kolo lige 2023

Izvještaj 7. kolo lige 2023

Izvještaj 8. kolo lige 2023

Izvještaj 9. kolo lige 2023

Izvještaj 10. kolo lige 2023

You Tube kanal Premijer Lige HHL 

 

HRVATSKI HRVAČKI SAVEZ
LIGA ODBOR PRVE HRVATSKE HRVAČKE LIGE 2023
10000 ZAGREB, Ul. grada Gospića 1

 

P R O P O Z I C I J E PREMIER HRVATSKE HRVAČKE LIGE– sezona 2023.

OPĆI DIO

Članak 1.
Natjecanje ima naziv: PREMIER HRVATSKA HRVAČKA LIGA GRČKO-RIMSKIM NAČINOM, sezona 2023. (skraćeni naziv: PREMIJER HHL 2023).

Članak 2.
Liga se provodi sustavom natjecanja koji utvrđuje Skupština Hrvatskog hrvačkog saveza te nadopunama usvojenim odlukama IO HHS-a i Liga odbora HHS-a .
Promjene sustava natjecanja donose se na način i u rokovima propisanim po HOO-u.

Članak 3.
PREMIER HRVATSKU HRVAČKU LIGU 2023. (Premier HHL 2023) čini 6 (šest) klubova:

1. HK SESVETE –Sesvete Startni broj 6
2. HK SESVETSKI KRALJEVEC – Sesvetski Kraljevec Startni broj 4
3. HK PETRINJA – Petrinja Startni broj: 3
4. HK VINDIJA – Varaždin Startni broj 2
5. HK HRVATSKI DRAGOVOLJAC – Brezovica Startni broj 5
6. HK ZAGREB – Zagreb Startni broj 1

Da bi i ostvarili pravo nastupa u Liga natjecanju svaki klub sudionik dužan je prema odluci Liga odbora uplatiti jamčevinu u iznosu od 200 € (dvjestoeura). Krajnji rok za uplatu jamčevine je prije početka I. kruga lige. Ovjereni Nalog za uplatu jamčevine delegati klubova predočiti će prilikom predaje sastava ekipe za susret I. kruga.
Jamčevine koje su uplaćene prije, vrijede i za ovu sezonu ukoliko nema dugovanja kluba.
Bez uplate jamčevine niti jedna ekipa nema pravo nastupa a prema ekipi koja je dostavila urednu prijavu bez uplate jamčevine, poduzeti će se sankcije – biti će brisana iz lige sa gubitkom prava povrata u ligu u roku od jedne
(1) godine. Kotizacija klubova iznosi 150 € (stopedeseteura) i uplaćuje se na račun HHS u korist Liga odbora najkasnije 10 (deset) dana prije početka liga natjecanja. Materijalno-financijska pitanja reguliraju se kao i do sada, prema važećim zakonskim pravilima.

Članak 4.
Natjecanjem rukovodi Liga odbor koji je vrhovno i nezavisno tijelo klubova udruženih u ligu sa svim pravima koja proizlaze iz ovih propozicija i Poslovnika o radu Liga odbora i jedino je odgovorno klubovima koji su ga izabrali. Radom Liga odbora rukovodi predsjednik Liga odbora.
Na 24. sjednici (Sesvetski Kraljevec ) za predsjednika Liga odbora za 2023.g., izabran je g. Mario Miketek
Za svoj rad predsjednik je odgovoran Liga odboru. Predsjednik saziva i rukovodi sjednicama Liga odbora te po potrebi zastupa PREMIER HHL 2023. pred izvršnim tijelima HHS-a. Klubovi sudionici Lige pismenom odlukom ili propisanom punomoći koja se predaju na konstituirajućoj a i svim drugim sjednicama, obavještavaju Liga odbor o svom predstavniku. Liga odbor čine delegirani predstavnici klubova koji su u danom roku i iznosima podmirili sve svoje materijalne i druge obveze. Tekst ovih propozicija usvojili su članovi Liga odbora na 25. sjednici održanoj 14.1.2021.g. s time da po specifičnim pitanjima za pojedinu ligu, Premier HHL 2023 ili I.HHL 2023, odluke donose i glasuju samo klubovi zainteresirane grupe (lige) natpolovičnom većinom prisutnih članova. Odluke Liga odbora donose se na sjednicama usuglašavanjem, a ukoliko nazočni članovi ne postignu suglasnost, pristupa se glasanju. Odluka je pravovaljana ukoliko je sjednici nazočan natpolovični broj klubova (kvorum) koji su potvrdili nastup u 2023. godini i za odluku se izjasnila većina nazočnih. Ukoliko glasanjem nije donijeta odluka, tj. jednak je broj glasova za i protiv, za donošenje odluke odlučujući je glas Predsjednika LO-a.

Članak 5.
Liga odbor obvezatno se sastaje prije početka i po završenom natjecanju Lige. Na zahtjev Natjecateljske komisije, odnosno natpolovične većine klubova, Predsjednik LO-a dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Liga odbora. Trošak dolaska svojih predstavnika i drugih osoba izabranih u radna tijela LO-a na ove sjednice snose klubovi.
Ukoliko samo jedna ekipa traži održavanje izvanredne sjednice (priziv na odluku Natjecateljske komisije i sl.) predsjednik Liga odbora sazvati će sjednicu ukoliko su zadovoljeni slijedeći uvjeti:
A / da je ekipa koja je tražila sazivanje sjednice Liga odbora predložila mjesto i termin održavanja sjednice kao i dala garanciju za podmirenje troškova dolaska članova LO-a na sjednicu (trošak puta i dnevnice).
B / da je za dnevni red sjednice predložena samo jedna točka dnevnog reda i odgovarajući radni materijali dostavljen Liga odboru najkasnije tjedan dana prije termina održavanja sjednice.

Članak 6.
Natjecanjem rukovodi Liga odbor, a neposrednu organizaciju provodi Povjerenik Liga odbora (Povjerenik Lige). Na 24. sjednici (Sesvetski Kraljevec) za Povjerenika Liga odbora za 2023.g., izabran je g. Vedran Tomurad.
U radu Liga odbora sudjeluje i Natjecateljska komisija koja je pomoćno radno tijelo LO-a, a ima tri člana i dva
zamjenika. Odluka LO je da komisija radi u sastavu:

1. Vinko Kadečka – HK Petrinja, predsjednik
2. Dinko Kremić – HK Sesvetski Kraljevec, član
3. Andrija Barić – HK Vindija, član

a za zamjenske članove:
1. Slavko Benčec – HK Sesvete, član
2. Davor Jakubek – HK Zagreb, član

Natjecateljska komisija prati rad Povjerenika LO-a i drugostupanjsko je tijelo u rješavanju priziva po odlukama Povjerenika LO-a. Rad komisije se odvija na sjednicama i odluke se donose većinom nazočnih članova komisije. U rješavanju predmeta ne mogu sudjelovati članovi iz kluba (klubova) čiji se priziv rješava, već se poziva zamjenski član. Za dolazak na sjednice komisije, njezinim članovima, sukladno troškovniku LO-a nadoknaditi će se trošak puta i dnevnice prema vremenu provedenom na putu.

Članak 7.
Natjecanje se održava temeljem ovih Propozicija, Kalendara natjecanja HHS-a za 2023.g., Pravilnika o sustavu, uvjetima i organizaciji hrvačkih natjecanja u Republici.
Obveza je klubova da prije početka Lige dostave Liga odboru slijedeće podatke:

– adresu kluba za prijam pošte i e-mail adresu.
– ime i prezime, adresu, telefon (mobitel) odgovornih osoba kluba (predsjednik, tajnik),
– naziv i adresu dvorane u kojoj će se održavati susreti odnosno vaganje hrvača
– ime i prezime, adresu i telefon predstavnika kluba u Liga odboru i Natjecateljskoj komisiji.

PRAVO NASTUPA

Članak 8.
Svaki natjecatelj mora imati liječnički pregled i podatak o sposobnosti za nastup ubilježen u Natjecateljsku knjižicu, potpisan od liječnika koji je izvršio pregled i ovjeren pečatom ustanove u kojoj je pregled izvršen. Liječnički pregled ne smije biti stariji od 6 (šest) mjeseci. Natjecatelj koji nema liječnički pregled uveden u natjecateljsku knjižicu ili mu isti nije propisano ovjeren, odnosno, isti je stariji od šest mjeseci – nema pravo nastupa i gubi borbu. Taj natjecatelj ne može nastupiti niti u prijateljskom susretu Ispravnost natjecateljske knjižice ustanovljuje delegirani sudac i one ostaju pohranjene na sudačkom stolu do kraja meča. Ukoliko je valjanost neke knjižice po bilo kojem elementu sporna, delegirani sudac je izuzima i sa zapisnikom susreta dostavlja Liga odboru.

Članak 9.
Pravo nastupa imaju uredno registrirani hrvači rođeni 2007. godine i stariji. Hrvači rođeni 2007. godine obavezno moraju uz liječnički pregled imati i pismenu suglasnost roditelja te nastupaju uz odgovornost glavnog trenera i njegovog kluba. Svi klubovi su obavezni ugovoriti i policu osiguranja u osiguravajućoj kući po svom izboru, od za članove svog kluba / natjecatelje u Premier HHL od posljedica nesretnog slučaja. Kopiju police osiguranja će klubovi dostaviti Povjereniku lige najmanje 5 (pet) dana prije početka natjecanja u Premier HHL. Ukoliko ista neće biti dostavljena klubu se neće dopustiti nastup u Premier HHL. Žene nemaju pravo nastupa u Premier HHL. Natjecanje se odvija u deset težinskih kategorija određenih i to: 55,60,63,67,72,77,82,87,97,130 kg.
Za nastup u kategoriji do 130 kg hrvač mora imati minimalnu tjelesnu težinu od 90 kg.
Dozvoljena tolerancija težine je 2,00 kg, za sve kategorije.

Članak 10.
Izbor parova za plasman u Premier HHL 2023., vrši Povjerenik LO-a osnovom Bergerovih tablica i žrijeba startnih brojeva klubova, svaka ekipa sa svakom po dvokružnom bod sustavu prema kalendaru natjecanja HHS-a za 2023. godinu sa usvojenim nadopunama.
Kalendar natjecanja HHS-a odnosno kalendar održavanja susreta Premier HHL. zasebni je dio ovih Propozicija.

Članak 11.
Obveza je klubova da prije početka Lige dostave Liga odboru termine održavanja susreta u kojima su domaćini, te satnicu vaganja i početka susreta. Susreti se u pravilu mogu održati petkom i subotom (početak natjecanja najranije u 13,00 h a najkasnije u 20,00 h), ili nedjeljom (početak susreta najranije u 10,00 h, a najkasnije u 19,00 h).
Ukoliko klub domaćin mijenja ranije dostavljene podatke o terminu ili početku vaganja (natjecanja) ili iz drugih razloga to nije učinio prije početka Lige, o održavanju susreta obavještava protivničku ekipu, Povjerenika LO-a i delegirane suce najkasnije pet (5) dana prije termina održavanja susreta (zaključno s ponedjeljkom u 12,00 h). Kao službeni način obavijesti priznaje se pismena obavijest, telegram, e-mail ili fax upućen u danom roku (ponedjeljak u 12,00 h).
Eventualno i Iznimno, dio susreta Premjer HHL. 2023, može se održati u terminima tijekom tjedna, isključivo međusobnim dogovorom klubova, u večernjim satima. U navedenim slučajevima, domaćin susreta prilikom određivanja satnice (vremena vaganja, odnosno početka susreta) dužan je voditi računa da susret ekipa započinje najkasnije u 19,00 h.

Članak 12.
Natjecanje se održava na borilištu 12 x 12 metara (okruglo borilište najmanjeg promjera 7,00 metara sa zaštitnim dijelom (zona pasivnosti) širine najmanje 1,00 metar plus zaštitni dio 1,5 m sa svake strane do ruba strunjače).
Borilište mora imati oznaka centra borilišta, kutovi i dr.
Klub čije borilište ne zadovoljava ove minimalne uvjete, gubi susret sa 10:0 (penalizacija 50:0), odnosno onoliko puta sa po 1:0 (5:0) koliko je protivnička ekipa imala ispravno vagnutih hrvača.
Organizator susreta dužan je pridržavati se Pravilnika Hrvatskog hrvačkog saveza o uvjetima i organizaciji hrvačkih natjecanja u Republici Hrvatskoj. Za službenim stolom, uz službene osobe (zapisničar – mjeritelj vremena) mogu sjediti samo delegati klubova, spiker i operater video kamerom.

O ispunjenju minimalnih uvjeta za održavanje susreta odgovoran je delegirani sudac. Delegirani sudac ima pravo od organizatora (domaćina) susreta zahtijevati da u cilju sigurnosti i regularnog odvijanja susreta ukloni gledatelje i da se susret održi bez njihove prisutnosti.
Delegati klubova najkasnije pet minuta prije vremena zakazanog za početak vaganja predaju delegiranom sucu ispunjeni službeni obrazac ZAPISNIK EKIPE, a delegirani sudac je dužan 10 minuta prije početka službene vage usmeno obavijestiti trenere ekipa o vremenu za predaju zapisnika ekipe. Kao točno vrijeme za početak vaganja natjecatelja i u svim ostalim slučajevima, smatra se vrijeme sata delegiranog suca, koji je na upit delegata klubova dužan dati obavijest o službenom vremenu. Sastav ekipa, koji mora biti potpisan od strane predstavnika kluba, predaje se u prostoriji namijenjenoj za vaganje hrvača. Delegirani sudac dužan je odmah prilikom predaje zapisnika pregledati isti i usmeno upozoriti delegata kluba na nedostatke u zapisniku(da li je isti potpisan). Nakon predaje sastava ekipe, isti se više ne može mijenjati ili nadopunjavati.
U slučaju da delegat kluba ne preda sastav ekipe u predviđenom roku, njegova ekipa gubi susret bez borbe. Ukoliko se u sastavu ekipe nalazi hrvač čija je registracija sporna po bilo kojem osnovu – njegova ekipa gubi tu borbu. Odluku po prethodnom donosi Povjerenik LO-a a na osnovu prigovora kluba, upozorenja delegiranog suca ili po službenoj dužnosti.
Odluka o gubitku susreta bez borbe u slučaju zakašnjenja u predaji sastava neće se primijeniti ukoliko je zakašnjenje uslijedilo iz opravdanih razloga. U tom slučaju, gostujuća ekipa svoj sastav može predati najkasnije do vremena predviđenog za početak susreta. Odluku o registraciji susreta donosi Povjerenik LO-a na osnovi dostavljene dokumentacije kojom klub opravdava zakašnjenje. Ako delegirani sudac ne stigne do vremena predviđenog za predaju sastava ekipa, to će učiniti delegati klubova izmjenom lista i ovjerom liste protivničke ekipe.

Članak 13.
Dežurni liječnik kojega osigurava ekipa domaćin susreta, petnaest minuta prije početka susreta obavlja pregled natjecatelja i ustanovljenu sposobnost za nastup upisuje u obrazac sastava ekipe. Ukoliko liječnik utvrdi nesposobnost hrvača za nastup, može izreći zabranu nastupa pojedinom hrvaču a koja mora biti obrazložena i upisana na poleđini sastava ekipe. Zabrana nastupa može se izreći samo za evidentne slučajeve iz kojih može nastupiti zarazno oboljenje za protivničkog hrvača (primjena Zdravstvenog pravilnika Hrvatskog hrvačkog saveza). U svim ostalim slučajevima, nastup se mora dozvoliti ukoliko to zatraže i svojim potpisom preuzmu svu odgovornost hrvač kojem je zabranjen nastup i delegat njegove ekipe.

Članak 14.
Domaćin susreta, temeljem zahtjeva gostujuće ekipe, dužan je osigurati mogućnost kontrole tjelesne težine njenih hrvača jedan sat prije vremena određenog za početak službenog vaganja i to pod istim uvjetima pod kojim će se održati službeno vaganje. Ukoliko to ne učini, dužan je po odluci Povjerenika LO-a uplatiti u korist LO-a iznos od 300 € (tristoeura). Vaga na kojoj će se kontrolirati hrvači mora biti ista ona na kojoj će se obaviti službeno vaganje. Vrijeme početka vaganja je jedan sat i trideset minuta (90 minuta) prije vremena određenog za početak susreta i traje trideset (30) minuta. U opravdanim slučajevima ekipe mogu dogovoriti i drugo vrijeme uz uvjet da su o dogovorenoj promjeni unaprijed obavijestili LO i delegirane suce.

Članak 15.
Bez nazočnosti liječnika susret se ne može održati. Obveza čekanja liječnika je 30 (trideset) minuta nakon vremena zakazanog za početak susreta. Ako ekipa domaćin susreta ne osigura liječnika ni nakon tog vremena, gostujuća ekipa dobiva susret sa 10:0 (50:0), odnosno onoliko puta po 1:0 (5:0) koliko je imala ispravno vagnutih hrvača.

Članak 16.
Vaganje hrvača vrši delegirani sudac. U slučaju da domaćin susreta ne osigura vagu do vremena predviđenog za početak vaganja ili je vaga neispravna – gubi susret sa onoliko puta po 1:0 koliko ima hrvača u sastavu protivničke ekipe. Ako delegirani sudac ne stigne do vremena zakazanog za početak vaganja, delegati klubova obaviti će vaganje i obavezno upisati tjelesnu težinu hrvača prilikom njegovog prvog stupanja na vagu. Prijelaz iz niže u višu težinsku kategoriju reguliran je Pravilnikom o sustavu, uvjetima i organizaciji hrvačkih natjecanja HHS-a. a to su Međunarodna hrvačka pravila. U slučaju prijelaza, isti ne mora biti posebno označen niti ekipa mora imati u nižoj kategoriji ispravno vagnutog hrvača.

Ako hrvač tijekom vremena određenog za vaganje ne donese ispravnu tjelesnu težinu – gubi susret bez borbe. Taj hrvač obavezan je nastupiti u prijateljskom susretu. Za vrijeme vaganja dozvoljena je kontrola težine samo onim hrvačima koji skidaju tjelesnu težinu. Hrvač koji prelazi u višu kategoriju može na vagu stupiti samo jedanput.

Članak 17.
Ekipu sačinjava 10 (deset) hrvača različitih težinskih kategorija (Odluka Liga odbora). Ekipa u svom sastavu mora imati najmanje 8 (osam) hrvača različitih težinskih kategorija sposobnih za nastup na borilištu. Ukoliko nastupi sa samo 7 (sedam) ili manje hrvača, gubi susret 10:0 (50:0) ili sa onoliko puta po 1:0 (5:0) koliko ima ispravnih hrvača u sastavu protivničke ekipe. U tom slučaju ekipa koja nema dovoljan broj ispravnih natjecatelja dužna je hrvati prijateljski susret.
Ekipa domaćin dužna je osigurati dvije uvodne borbe u slobodnom stilu hrvanja ili prijateljski meč mlađih ekipa u cilju promocije hrvačkog sporta koje će se održati prije početka službenog susreta, a u kojima nastupaju mladi hrvači – dječaci, kadeti ili juniori. Trajanje borbe dva dijela po dvije minute sa pola minute odmora između prvog i drugog dijela. U slučaju da domaćin ne osigura uvodne borbe, dužan je temeljem odluke Povjerenika Liga odbora uplatiti iznos od 40 € (četrdeseteura).

Članak 18.
Susrete Premier HHL 2023. sudi jedan sudac kojega delegira Sudačka komisija HHS-a. Klub domaćin trebao bi osigurati i dodatnog sudca-zapisničara, koji upisuje bodove u zapisnik susreta i mjeri vrijeme, u svom aranžmanu i trošku. Obavezno je video snimanje susreta. Postoji mogućnost ulaganja prigovora „challenge“, a prema usvojenim pravilima. Nakon ulaganja prigovora Sudac meča samostalno donosi odluku po pregledanoj snimci i postupa prema pravilima bodovanja.
Klub domaćin susreta snosi troškove delegiranih sudaca.
Bruto trošak za suca po susretu (meču) je 110,00 EUR (stodeseteura), a isplaćuje se na račun sudačke organizacije na osnovu računa koji će za svaki meč klubu domaćinu dostaviti sudačka organizacija.
Obveza je suca i zapisničara da najkasnije 30 minuta prije početka susreta provjeri ispravnost, odnosno funkcioniranje postavljene opreme (semafor, oprema za snimanje) te da ispuni obrazac – Zapisnik susreta na temelju ovjerenih lista vaganih ekipa.

Članak 19.
Ukoliko delegirani sudac ne dođe na susret, obveza je klubova da se sporazume i da susret vodi jedan od nazočnih sudaca u dvorani. Ukoliko u dvorani nema takove osobe ili klubovi ne postignu dogovor, susret sude treneri ekipa na način da prvu borbu sudi trener ekipe domaćina, drugu trener gostujuće ekipe i tako redom bez obzira da li slijedi predaja susreta bez borbe.

Članak 20.
Klubovi imaju pravo putem Liga odbora dostaviti Sudačkoj komisiji HHS-a primjedbe u vezi lošeg suđenja ili neprimjernog ponašanja delegiranih sudaca. Sudačka komisija HHS-a dužna je u roku od 8 (osam) dana odgovoriti klubu od kojega je pritužba primljena. Ukoliko je pritužba opravdana i potkrijepljena materijalnim dokazima, Sudačka komisija pokrenut će stegovni postupak prema navedenom sucu. Disciplinski postupak se vodi sukladno Disciplinskom pravilniku Sudačke komisije HHS-a a izrečena disciplinska mjera ne može biti blaža od stegovne mjere koju za isti prekršaj propisuje Disciplinski pravilnik HHS-a. Također će delegati klubova u Zapisniku susreta unijeti svoju ocjene suca tog susreta (od 1-5) kao podlogu sudačkoj komisiji i IO HHS ,za izradu statistika vezanih na kvalitetu i profesionalnost sudaca i suđenja i I.HHL.

Članak 21.
Gostujuća ekipa snosi sve svoje troškove, a ekipa domaćin troškove organizacije susreta, dežurnog liječnika, delegiranog suca i suca zapisničara, snimatelja challenga, redara i svih troškova propisani člankom 18. ovih Propozicija. Ukoliko zbog kasnog završetka susreta, delegirani sudac nema više mogućnost povratka u mjesto stanovanja regularnim prijevoznim sredstvom, domaćin susreta obavezan je istima osigurati noćenje s doručkom i dodatni iznos od pola dnevnice. Ako se susret ne održi iz bilo kojeg od razloga, delegirani suci nemaju pravo na primitak sudačke takse.

Za potrebe produkcije i tehničke organizacije susreta angažirati će se tvrtka Mahkon iz Sv. Ivana Zeline d.o.o. , u cilju standardizacije događaja. Opseg usluge, cijena i uvjeti plaćanja obuhvaćeni su ponudom tvrtke koja je prezentirana Liga odboru i u skladu je sa prošlogodišnjim obuhvatom sa dodatnim tehničkim poboljšanjima i prisutnosti u medijima .
Obaveza i dinamika plaćanja biti će definirani naknadno odlukama IO HHS-a i Liga odbora.
Zbog zahtjeva medijskih kuća radi prijenosa mečeva i specijalne emisije / izvještaja sa svakog kola lige, obavezno je da obje ekipe nastupe i prezentiraju se u jednoobraznoj opremi kluba, trenirke i dresovi na mečevima!

Članak 22.
Ukoliko jedna ekipa preda susret bez borbe, tj. ukoliko se ne održi niti prijateljski susret, od pologa (jamčevine) ekipe u prekršaju isplatit će se obeštećenje ekipi domaćinu za troškove organizacije susreta. U troškove organizacije susreta priznaje se trošak najma dvorane (najviše u iznosu od 100 €), te trošak delegiranog suca, suca zapisničara i dežurnog liječnika. Isplatu ovih troškova izvršiti će Liga odbor na temelju obrazloženog zahtjeva organizatora (domaćina) susreta. Odluku o isplati donosi Povjerenik LO-a. Ekipa sa čije je jamčevine ustegnut iznos kazne, dužna je po odluci Povjerenika LO-a isplaćeni iznos uplatiti prije početka slijedećeg kruga Lige i ovjerenu kopiju uplatnice priložiti prilikom predaje sastava ekipe narednog kruga lige. U slučaju da kažnjena ekipa ne izvrši ovu uplatu, odnosno ne priloži ovjerenu uplatnicu – automatski se briše iz daljnjeg natjecanja u Premier HHL. 2023. Uz materijalno obeštećenje, ekipa koja je predala susret bez borbe može biti pozvana na disciplinsku odgovornost o čemu prijedlog, temeljem ocjene razloga navedenog za predaju susreta i Disciplinskog pravilnika HHS-a donosi Predsjednik LO-a.

Članak 23.
Odgode susreta!
Odgode susreta su moguće u slučaj više sile (proglašena pandemija gripe ili neke druge globalne zaraze, elementarna nepogoda i slično, (od službenih ustanova Republike Hrvatske) odluku o odgodi može donijeti Predsjednik LO-a.
Sukladno odluci IO HHS-a i LO HHS-a ove sezone moguće je odgoditi susret ukoliko klub ima najmanje dva (2) takmičara pozitivna na korona virus za što moraju dostaviti PCR testove povjereniku LO. U tom slučaju se predviđeni meč odgađa prema dogovoru između klubova, povjerenika LO, sudca i teh. organizatora susreta. Odluka važi do trenutka objave o prestanku globalne pandemije.
Odluka o odgodi susreta može se donijeti i temeljem odluke Izvršnog odbora HHS-a a na osnovi nepredviđenih međunarodnih obveza seniorske, U23, juniorske i kadetske reprezentacije Republike Hrvatske. Ukoliko najmanje 2 (dva)standardna prvotimca pojedinog nisu u mogućnosti nastupiti na aktualnom kolu lige.

Članak 24.
Ekipa koja gostuje dužna je na vrijeme krenuti na put. Kao neopravdano zakašnjenje smatrati će se korištenje bilo kojeg prijevoznog sredstva van sustava redovnih sredstava javnog prijevoza (vlak ili autobus) koje po redu vožnje stižu u mjesto održavanja susreta najkasnije 1 (jedan) sat prije vremena za početak vaganja natjecatelja.

Članak 25.
Ako tijekom susreta, uslijed nereda, tvornog napada na suca, službene osobe ili natjecatelje dođe do prekida susreta – susret će biti registriran sa 10:0 (50:0) u korist ekipe koja nije kriva za prekid. Uz registraciju susreta, protiv izazivača prekida i ekipe organizatora susreta pokreće se disciplinski postupak. Disciplinski postupak po službenoj dužnosti pokreće Povjerenik LO-a na osnovi primljenog službenog izvještaja suca, najkasnije u roku od 48 sati po učinjenom prekršaju. Ako se radi o prekršaju koji potpada pod sankcije Disciplinskog pravilnika HHS-a, o pokrenutom postupku obavještava se predsjednik Disciplinske komisije koji je obavezan voditi postupak tako da se sjednica Disciplinske komisije održi i odgovarajuća disciplinska odluka donese prije održavanja slijedećeg kola Lige i istovremeno bude objavljena na internet stranici HHS-a. Ako je izazivač prekida susreta iz gledališta, susret će se registrirati sa 10:0 (50:0) u korist gostujuće ekipe a protiv organizatora susreta pokreće se disciplinski postupak. Ocjenu i odluku o prekidu susreta donosi delegirani sudac.

Članak 26.
Registraciju susreta vrši Povjerenik Liga odbora temeljem primljenog Zapisnika susreta. Obveza je domaćina susreta i delegiranog suca da neposredno po završenom susretu zapisnik susreta putem telefaks uređaja ili elektronskom poštom (skenirani dokument) dostavi povjereniku Liga odbora. Ukoliko organizator susreta ne ispuni tu obvezu najkasnije u roku od 24 sata po završetku susreta, Povjerenik Liga odbora može izreći kaznenu mjeru u iznosu od 70 € (sedamdeseteura) koje klub mora uplatiti prije nastupa u slijedećem krugu Lige. U slučaju nemogućnosti dostave izvješća putem telefaks uređaja ili elektronskom poštom, rezultat susreta može se javiti telefonom izravno Povjereniku LO-a. Obveza je delegiranog suca da u roku od 24 sata po završenom susretu dostavi Liga odboru Zapisnik susreta, sastave ekipa i sudačko izvješće (original, preporučenom pošiljkom ili osobno). U slučaju najavljenog priziva, odlaže se registracija susreta i Povjerenik LO-a pokreće odgovarajući postupak.

Članak 27.
Ulaganje priziva (žalbe) po bilo kojoj osnovi vrši se u roku 5 (pet) dana od dana nastanka osnove za žalbu. Uvodi se taksa u iznosu od 150 € (stopedeseteura) koju je žalitelj dužan uplatiti na žiro račun HHS-a za Liga odbor i prizivu (žalbi) priložiti ovjereni nalog da je uplata izvršena. Ukoliko prilikom ulaganja (podnošenja) žalbe nema dokaza o izvršenoj uplati žalba se neće uzimati u žalbeni postupak. Navedena taksa vraća se žalitelju u slučaju pozitivnog rješenja (odluke) po istoj, a u protivnom uplaćuje se u korist Liga odbora i služi za pokriće troškova sazivanja sjednice Natjecateljske komisije i slično.

Članak 28.
Bodovanje borbi vrši se temeljem odredbi Pravilnik o sustavu, uvjetima i organizaciji hrvačkih natjecanja HHS-a. a to su Međunarodna hrvačka pravila. tj. pobjeda koju postigne jedan hrvač – bez obzira na način na koji je postignuta – njegovoj ekipi donosi 1 bod.
U Zapisnik susreta ubilježavaju se i pozitivni bodovi (penalizacija) određeni istim pravilima .
Na kraju susreta zbrajaju se bodovi koje su postigli njihovi hrvači, i ekipa koja u ukupnom zbiru ima više bodova – proglašava se pobjedničkom ekipom. Ukoliko su ekipe jednake u pobjedama, pobjednik se određuje prema pozitivnim bodovima (penalizaciji).
Nema neriješenog susreta!

Bodovanje (penalizacija):
5 bodova pobjedniku – 0 bodova poraženom hrvaču u slučaju pobjede tušem, povrede, napuštanja borilišta, diskvalifikacija iz natjecanja zbog kršenja Pravila, diskvalifikacija zbog tri (3) javne opomene,
4 boda pobjedniku – 0 bodova poraženom hrvaču za slučaj pobjede tehničkom nadmoći (8 bodova razlike u dva perioda, poraženi hrvač nema boda),
4 boda pobjedniku – 1 bod poraženom hrvaču za slučaj pobjede tehničkom nadmoći (8 bodova razlike u dva perioda borbe, poraženi hrvač je ostvario najmanje jedan bod,
3 boda pobjedniku – 0 bodova poraženom hrvaču u slučaju završene borbe na bodove (dobivena dva perioda borbe) a poraženi hrvač nije postigao niti jedan bod,
3 boda pobjedniku – 1 bod poraženom hrvaču u slučaju kada je borba završena pobjedom na bodove (dobivena dva perioda borbe) a poraženi hrvač je postigao najmanje jedan bod.
0:0 – 0 bodova za oba hrvača u slučaju obostrane diskvalifikacije zbog kršenja pravila, obostrane povrede i obostrane predaje

Članak 29.
Bodovanje za ekipu (tablica poretka):

2 boda za pobjedu , 0 bodova za poraz

ODREĐIVANJE REDOSLJEDA EKIPA

Članak 30.
Prvoplasiranom ekipom Premier HHL. 2023. proglasiti će se ekipa koja je sakupila najviše bodova prema odredbama članka 28, 29, 30 i 31 ovih propozicija.

Članak 31.
U slučaju jednakosti u bodovima, za naslov prvoplasirane ekipe Premier HHL 2023. primijenit će se pravila na koja se poziva Pravilnik o sustavu, uvjetima i organizaciji hrvačkih natjecanja HHS-a. a to su Međunarodna hrvačka pravila. Sudačka komisija dala je tumačenje tih pravila i to su:

U slučaju jednakog broja pobjeda između dvije ekipe u natjecanju (u našem slučaju u Ligi), napr. ukupnih 10:10 u pobjedama u oba meča, pobjednik će se odrediti prema slijedećim kriterijima (po prioritetu dok se ne nađe prvi kriterij koji nije jednak):
1. Veći broj ukupnih klasifikacijskih bodova između te dvije ekipe
2. Veći broj pobjeda tušem (ili predajom ili diskvalifikacijom, uglavnom, gleda se penalizacija 5:0)
3. Veći broj pobjeda tehničkim tušem
4. Veći broj ukupno napravljenih tehničkih bodova (gledaju se sve borbe u svim kategorijama između te dvije ekipe u oba susreta)
5. Manji broj izgubljenih ili danih tehničkih bodova
6. Ako je baš apsolutno sve isto (što je vrlo nevjerojatno), onda posljednja odrađena borba odlučuje pobjednika.

Članak 32.

Po završetku Premier HHL. 2023, posljednje plasirani klub prelazi u niži rang natjecanja u sezoni 2023. odnosno može se natjecati u I.HHL 2024.

ZAVRŠNI DIO

Članak 33.
Za sve slučajeve koji nisu navedeni ovim Propozicijama primijeniti će se odgovarajući Pravilnici Hrvatskog hrvačkog saveza i Međunarodna pravila hrvanja objavljena na službenoj internet stranici HHS-a.

Članak 34.
Za tumačenje ovih Propozicija isključivu nadležnost ima Liga odbor Premier HHL. 2023. Propozicije su usvojene na
26. sjednici Liga odbora održanoj 11.02.2023. g. u Poreču i proslijeđene na usvajanje IO HHS-a.

 

U Zagrebu; 14.01.2023.g.

Povjerenik LO: Vedran Tomurad Predsjednik LO: Mario Miketek

Prilozi:
Prilog 1- Parovi susreta Premijer I.HHL 2023 po kolima
Prilog 2 – Kalendar natjecanja HHS-a za 2023.g.
Prilog 3 – Zapisnik ekipe I.HHL 2023
Prilog 4 – Zapisnik susreta I.HHL 2023