I. Hrvatska hrvačka liga 2018

PRVA HRVATSKA HRVAČKA LIGA GRČKO-RIMSKIM NAČINOM
2018. GODINA

 

T A B L I C A   I   H H L    2 0 1 8

(PREMIJER LIGA - LIGA ZA PRVAKA)

KONAČNI POREDAK NAKON X. KOLA

Por. Klub Br. susreta Br. pobjeda Br. Neodl.

Br. Poraza

Uk.omjer 
pobjeda i poraza
Bodovi
 
1.

SESVETE

10 10 0 0 317:128 20
2. SESVETSKI KRALJEVEC  10 4 4 2 273:165 12
3. VINDIJA 10 5 2 3 236:155 12
4. PETRINJA 10 5 2 3 254:189 12
5. SISAK 10 2 0 8 177:268 4
6. METALAC 10 0 0 10 58:400 0


Kalendar liga natjecanja I HHL PREMIJER LIGA 2018 (Proljetni dio)

Kalendar liga natjecanja I HHL PREMIJER LIGA 2018 (Jesenski dio)

PROPOZICIJE I HHL 2018

ZAPISNIK EKIPE ZA I HHL 2018                            PDF            WORD

ZAPISNIK SUSRETA ZA I HHL 2018                      PDF            WORD

SUDAČKO IZVJEŠĆE ZA I HHL 2018                    PDF            WORD

 

IZVJEŠĆE 1. KOLA PREMIJER LIGE 2018

IZVJEŠĆE 2. KOLA PREMIJER LIGE 2018

IZVJEŠĆE 3. KOLA PREMIJER LIGE 2018

IZVJEŠĆE 4. KOLA PREMIJER LIGE 2018

IZVJEŠĆE 5. KOLA PREMIJER LIGE 2018

IZVJEŠĆE 6. KOLA PREMIJER LIGE 2018

IZVJEŠĆE 7. KOLA PREMIJER LIGE 2018

IZVJEŠĆE 8. KOLA PREMIJER LIGE 2018

IZVJEŠĆE 9. KOLA PREMIJER LIGE 2018

IZVJEŠĆE 10. KOLA PREMIJER LIGE 2018

Izvješće s I. Turnira I. Hrvatske hrvačke lige 2018

Tablica  turnira I HHL 2018

 

 

PRVA HRVATSKA HRVAČKA LIGA GRČKO-RIMSKIM NAČINOM 2018. GODINA

P R O P O Z I C I J E

OPĆI DIO

Članak 1.
Natjecanje ima naziv: PRVA HRVATSKA HRVAČKA LIGA GRČKO-RIMSKIM NAČINOM, natjecateljska godina 2018. (skraćeni naziv: I. HHL 2018).

Članak 2.
Liga se provodi sustavom natjecanja koji utvrđuje Skupština Hrvatskog hrvačkog saveza te nadopunama usvojenim odlukama Liga odbora. Promjene sustava natjecanja donose se na način i u rokovima propisanim po Hrvatskom olimpijskom odboru.

Članak 3.
Tekuće 2018. godine I. HHL 2018 ima dvije grupe: prva u kojoj nastupa šest (6)  klubova  PREMJER PRVA HRVATSKA HRVAČKA LIGA, i druga u kojoj nastupaju preostali klubovi koji  pismeno potvrde svoje sudjelovanje, PRVA HRVATSKA HRVAČKALIGA.

PREMJER PRVU HRVATSKU HRVAČKU LIGU 2018. ČINE:

1. PETRINJA – Petrinja     Startni broj:  3
2. VINDIJA, Varaždin      Startni broj   6
3. SESVETE –Sesvete     Startni broj   1
4. SESVETSKI KRALJEVEC – Sesvetski Kraljevec  Startni broj   5
5. METALAC – Zagreb     Startni broj   4
6. SISAK – Sisak      Startni broj   2

PRVA HRVATSKA HRVAČKA  LIGA 2018.
Čine svi preostali klubovi koji pismeno potvrde svoje sudjelovanje posebnom izjavom.

Da bi i ostvarili pravo nastupa u Liga natjecanju svaki klub sudionik dužan je prema odluci Liga odbora uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.500,00 kn. Krajnji rok za uplatu jamčevine je prije početka I. kruga lige. Ovjereni Nalog za uplatu jamčevine delegati klubova predočiti će prilikom predaje sastava ekipe za susret I. kruga.
Bez uplate jamčevine niti jedna ekipa nema pravo nastupa a prema ekipi koja je dostavila urednu prijavu bez uplate jamčevine, poduzeti će se sankcije – biti će brisana iz lige sa gubitkom prava povrata u ligu u roku od jedne (1) godinE. Kotizacija klubova iznosi 1.000,00 kn kao i prošle godine i uplaćuje se na račun HHS u korist Liga odbora najkasnije prije početka liga natjecanja. Materijalno-financijska pitanja reguliraju se kao i do sada, prema važećim zakonskim pravilima.

Članak 4.
Natjecanjem rukovodi Liga odbor koji je vrhovno i nezavisno tijelo klubova udruženih u ligu sa svim pravima koja proizlaze iz ovih propozicija i Poslovnika o radu Liga odbora i jedino je odgovorno klubovima koji su ga izabrali.
Radom Liga odbora rukovodi predsjednik Liga odbora.
Klubovi sudionici Lige pismenom odlukom ili propisanom punomoći koja se predaju na konstituirajućoj sjednici obavještavaju Liga odbor o svom predstavniku. Liga odbor čine delegirani predstavnici klubova koji su u danom roku i iznosima podmirili sve svoje materijalne i druge obveze. Tekst ovih propozicija  usvojili su članovi Liga odbora na sjednici održanoj ( 10.2.2018.) s time da su po specifičnim pitanjima za pojedinu, Premjer prvu hrvatsku hrvačku ligu ili Prvu hrvatsku hrvačku ligu,  za odluke glasuju samo klubovi zainteresirane grupe natpolovičnom većinom prisutnih članova. Za svoj rad predsjednik je odgovoran Liga odboru. Predsjednik saziva i rukovodi sjednicama Liga odbora te po potrebi zastupa   I. HHL 2018.
Odluke Liga odbora se donose na sjednicama usuglašavanjem, a ukoliko nazočni članovi ne postignu suglasnost, pristupa se glasanju. Odluka je pravovaljana ukoliko je sjednici nazočan natpolovični broj klubova koji su potvrdili nastup u 2018. godini i za odluku se izjasnila većina nazočnih. Ukoliko glasanjem nije donijeta odluka, tj. jednak je broj glasova za i protiv, za donošenje odluke odlučujući je glas predsjednika Liga odbora.

Članak 5.
Liga odbor obvezatno se sastaje prije početka i po završenom natjecanju Lige. Na zahtjev Natjecateljske komisije, odnosno natpolovične većine klubova, predsjednik Liga odbora dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Liga odbora. Trošak dolaska svojih predstavnika i drugih osoba izabranih u radna tijela LO-a na ove sjednice snose klubovi.
Ukoliko samo jedna ekipa traži održavanje izvanredne sjednice (priziv na odluku Natjecateljske komisije i sl.) predsjednik Liga odbora sazvati će sjednicu ukoliko su zadovoljeni slijedeći uvjeti:
A / da je ekipa koja je tražila sazivanje sjednice Liga odbora predložila mjesto i termin održavanja sjednice kao i dala garanciju za podmirenje troškova dolaska članova LO-a na sjednicu (trošak puta i dnevnice).
B / da je za dnevni red sjednice predložena samo jedna točka dnevnog reda i odgovarajući radni materijali dostavljen Liga odboru najkasnije tjedan dana prije termina održavanja sjednice.

Članak 6.
Natjecanjem rukovodi  Liga odbor, a neposrednu organizaciju provode povjerenik Liga odbora i Natjecateljska komisija. Natjecateljska komisija koja je pomoćno radno tijelo Liga odbora ima tri člana i dva zamjenika. Na konstituirajućoj sjednici članovi Natjecateljske komisije biraju predsjednika komisije.
Na sjednici Liga odbor (Krapinske Toplice,19.01.2018.) izabrana je

Natjecateljska komisija u sastavu:
1. Vinko Kadečka – Petrinja,  predsjednik
2. Dinko Kremić – Sesvetski Kraljevec, član
3. Andrija Barić – Vindija, član

a za zamjenske članove:
1. Dražen Majnarić – Sisak
2. Tomislav Vukelić - Zagreb

Natjecateljska komisija prati rad povjerenika lige i drugostupanjsko je tijelo u rješavanju priziva po odlukama povjerenika Lige. Rad komisije se odvija na sjednicama i odluke se donose većinom nazočnih članova komisije. U rješavanju predmeta ne mogu sudjelovati članovi iz kluba (klubova) čiji se priziv rješava, već se poziva zamjenski član. Za dolazak na sjednice komisije, njezinim članovima, sukladno troškovniku Liga odbora nadoknaditi će se trošak puta i dnevnice prema vremenu provedenom na putu.

Članak 7.
Natjecanje se održava temeljem ovih Propozicija, Kalendara natjecanja, Pravilnika o sustavu, uvjetima i organizaciji hrvačkih natjecanja u Republici Hrvatskoj i Međunarodnih pravila hrvanja.
Obveza je klubova da prije početka Lige dostave Liga odboru slijedeće podatke:
- adresu kluba za prijam pošte i   e-mail adresu.
- ime i prezime, adresu, telefon (mobitel) odgovornih osoba kluba (predsjednik, tajnik)
- naziv i adresu dvorane u kojoj će se održavati susreti odnosno vaganje hrvača
- ime i prezime, adresu i telefon predstavnika kluba u Liga odboru i Natjecateljskoj komisiji.

PRAVO NASTUPA

Članak 8.
Svaki natjecatelj mora imati liječnički pregled i podatak o sposobnosti za nastup ubilježen u Natjecateljsku knjižicu, potpisan od liječnika koji je izvršio pregled i ovjeren pečatom ustanove u kojoj je pregled izvršen. Liječnički pregled ne smije biti stariji od 6 (šest) mjeseci. Natjecatelj koji nema liječnički pregled uveden u natjecateljsku knjižicu ili mu isti nije propisano ovjeren, odnosno, isti je stariji od šest mjeseci – nema pravo nastupa i gubi borbu. Taj natjecatelj ne može nastupiti niti u prijateljskom susretu. : Potpisanim zapisnikom ekipe predstavnik kluba  daje pristanak nastupa natjecatelja rođenih 2000.,2001. i 2002. godine. Ako su takvi u sastavu ekipe za 2002. i 2001. godište moraju imati dodatnu i pismenu suglasnost roditelja.
Ispravnost Natjecateljske knjižice ustanovljuje delegirani sudac i one ostaju pohranjene na sudačkom stolu do kraja meča. Ukoliko je valjanost neke knjižice po bilo kojem elementu sporna, delegirani sudac je izuzima i sa zapisnikom susreta dostavlja Liga odboru.

Članak 9.
Pravo nastupa imaju uredno registrirani  hrvači rođeni 2001. godine i stariji, te za kategoriju 55,60 kg hrvači rođeni 2002. godine. Hrvači rođeni 2002.  godine obavezno moraju imati pismenu suglasnost roditelja i nastupaju uz odgovornost trenera kluba. Žene nemaju pravo nastupa u I. HHL.
Natjecanje se odvija u deset težinskih kategorija određenih  Međunarodnim pravilima hrvanja i to: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82,87,97, 130 kg. Za nastup u kategoriji do 130 kg hrvač mora imati minimalnu tjelesnu težinu od 97 kg. Dozvoljena tolerancija težine 2,00 kg za sve kategorije

Članak 10.
Izbor parova za plasman Premijer  prve hrvatske hrvačke lige, vrši povjerenik LO osnovom Bergerovih tablica i žrijeba startnih brojeva klubova, svaka ekipa sa svakom po dvokružnom bod sustavu prema kalendaru natjecanja HHS-a  za 2018. godinu sa usvojenim nadopunama. Kalendar natjecanja zasebni je dio ovih Propozicija.
Izbor parova Prve hrvatske hrvačke lige lige, vrši se također osnovom Bergerovih tablica i žrijeba startnih brojeva klubova, svaka ekipa sa svakom po jednokružnom bod sustavu. Nakon određivanja parova, ukupni broj susreta dijeli se na dva turnira koji će se održati kao jednodnevno natjecanje.
Za ove turnire izraditi će se dodatne Propozicije kojima će se odrediti svi potrebni elementi. Termin održavanja ova dva natjecanja predložiti će organizatori turnira i usuglasiti sa Stručno trenerskom komisijom HHS-a.

Članak 11.
Obveza je klubova da prije početka Lige dostave Liga odboru termine održavanja susreta u kojima su domaćini, te satnicu vaganja i početka susreta. Susreti se u pravilu mogu održati subotom (početak natjecanja subotom najranije u 13,00 sati a najkasnije u 20,00 sati), ili nedjeljom (početak susreta najranije u 10,00 sati, a najkasnije u 19,00 sati).
Ukoliko klub domaćin mijenja ranije dostavljene podatke o terminu ili početku vaganja (natjecanja) ili iz drugih razloga to nije učinio prije početka Lige, o održavanju susreta obaviještava protivničku ekipu, povjerenika Liga odbora i delegirane suce najkasnije pet (5) dana prije termina održavanja susreta (zaključno s ponedjeljkom u 12,00 sati).
Kao službeni način obavijesti priznaje se pismena obavijest, telegram, e-mail ili fax upućen u danom roku (ponedjeljak u 12,00 sati).
Iznimno, dio susreta Premjer prve hrvatske hrvačke lige, održati će se u terminima tijekom tjedna, isključivo međusobnim dogovorom klubova, u večernjim satima. U navedenim slučajevima, domaćin susreta prilikom određivanja satnice (vremena vaganja, odnosno početka susreta) dužan je voditi računa da susret ekipa započinje najkasnije u 19,00 sati.

Članak 12.
Natjecanje se održava na borilištu propisanom Međunarodnim pravilima hrvanja: okruglo borilište najmanjeg promjera 7,00 metara sa zaštitnim dijelom širine najmanje 1,00 metar. Borilište mora imati oznake propisane UWW pravilima (oznaka centra borilišta, kutovi i dr.).
Klub čije borilište ne zadovoljava ove minimalne uvjete, gubi susret sa 10:0 (penalizacija 50:0), odnosno onoliko puta sa po 1:0 (5:0) koliko je protivnička ekipa imala ispravno vagnutih hrvača.
Organizator susreta dužan je pridržavati se Pravilnika Hrvatskog hrvačkog saveza o uvjetima i organizaciji hrvačkih natjecanja u Republici Hrvatskoj. Za službenim stolom, uz službene osobe (zapisničar - mjeritelj vremena) mogu sjediti samo delegati klubova, spiker i operater video kamerom.
O ispunjenju minimalnih uvjeta za održavanje susreta odgovoran je delegirani sudac. Delegirani sudac ima pravo od organizatora (domaćina) susreta zahtijevati da u cilju sigurnosti i regularnog odvijanja susreta ukloni gledatelje i da se susret održi bez njihove prisustnosti.
Delegati klubova najkasnije pet minuta prije vremena zakazanog za početak vaganja predaju delegiranom sucu ispunjeni službeni obrazac ZAPISNIK EKIPE, a delegirani sudac je dužan 10 minuta prije početka službene vage usmeno obavijestiti trenere ekipa o vremenu za predaju zapisnika ekipe. Kao točno vrijeme za početak vaganja natjecatelja i u svim ostalim slučajevima, smatra se vrijeme sata delegiranog suca, koji je na upit delegata klubova dužan dati obavijest o službenom vremenu. Sastav ekipa, koji mora biti potpisan od strane predstavnika  kluba, predaje se u prostoriji namijenjenoj za vaganje hrvača. Delegirani sudac dužan je odmah prilikom predaje zapisnika pregledati isti i usmeno upozoriti delegata kluba na nedostatke u zapisniku(da li je isti potpisan). Nakon predaje sastava ekipe, isti se više ne može mijenjati ili nadopunjavati.
U slučaju da delegat kluba ne preda sastav ekipe u predviđenom roku, njegova ekipa gubi susret bez borbe. Ukoliko se u sastavu ekipe nalazi hrvač čija je registracija sporna po bilo kojem osnovu – njegova ekipa gubi tu borbu. Odluku po prethodnom donosi Povjerenik Liga odbora a na osnovu prigovora kluba, upozorenja delegiranog suca ili po službenoj dužnosti.
Odluka o gubitku susreta bez borbe u slučaju zakašnjenja u predaji sastava neće se primijeniti ukoliko je zakašnjenje uslijedilo iz opravdanih razloga. U tom slučaju, gostujuća ekipa svoj sastav može predati najkasnije do vremena predviđenog za početak susreta. Odluku o registraciji susreta donosi Povjerenik Liga odbora na osnovi dostavljene dokumentacije kojom klub opravdava zakašnjenje. Ako delegirani sudac ne stigne do vremena predviđenog za predaju sastava ekipa, to će učiniti delegati klubova izmjenom lista i ovjerom liste protivničke ekipe.
Klubovi koji se natječu u Prvoj hrvatskoj hrvačkoj ligi , za svaki turnir, pet minuta prije službenog vaganja predaju delegatu natjecanja listu svojih hrvača. Broj prijavljenih hrvača nije ograničen. Protokol predaje sastava ekipa na turnirskom dijelu istovjetan je gore navedenom protokolu.

Članak 13.
Dežurni liječnik kojega osigurava ekipa domaćin susreta, petnaest minuta prije početka susreta obavlja pregled natjecatelja i ustanovljenu sposobnost za nastup upisuje u obrazac sastava ekipe. Ukoliko liječnik utvrdi nesposobnost hrvača za nastup, može izreći zabranu nastupa pojedinom hrvaču a koja mora biti obrazložena i upisana na poleđini sastava ekipe. Zabrana nastupa može se izreći samo za evidentne slučajeve iz kojih može nastupiti zarazno oboljenje za protivničkog hrvača (primjena Zdravstvenog pravilnika Hrvatskog hrvačkog saveza i Zdravstvenog pravilnika UWW-a).
U svim ostalim slučajevima, nastup se mora dozvoliti ukoliko to zatraže i svojim potpisom preuzmu svu odgovornost hrvač kojem je zabranjen nastup i delegat njegove ekipe.

Članak 14.
Domaćin susreta, temeljem zahtjeva gostujuće ekipe, dužan je osigurati mogućnost kontrole tjelesne težine njenih hrvača jedan sat prije vremena određenog za početak službenog vaganja i to pod istim uvjetima pod kojim će se održati službeno vaganje. Ukoliko to ne učini, dužan je po odluci Povjerenika Liga odbora uplatiti u korist Liga odbora iznos od 2.000,00 kn (dvije tisuće kn). Vaga na kojoj će se kontrolirati hrvači mora biti ista ona na kojoj će se obaviti službeno vaganje.
Vrijeme početka vaganja je jedan sat i trideset minuta (90 minuta) prije vremena određenog za početak susreta i traje trideset (30) minuta. U opravdanim slučajevima ekipe mogu dogovoriti i drugo vrijeme uz uvjet da su o dogovorenoj promjeni unaprijed obavijestili Liga odbor i delegirane suce.

Članak 15.
Bez nazočnosti liječnika susret se ne može održati. Obveza čekanja liječnika je 30 (trideset) minuta nakon vremena zakazanog za početak susreta. Ako ekipa domaćin susreta ne osigura liječnika ni nakon tog vremena, gostujuća ekipa dobiva susret sa 10:0 (50:0), odnosno onoliko puta po 1:0 (5:0) koliko je imala ispravno vagnutih hrvača.

Članak 16.
Vaganje hrvača vrši delegirani sudac. U slučaju da domaćin susreta ne osigura vagu do vremena predviđenog za početak vaganja ili je vaga neispravna – gubi susret sa onoliko puta po 1:0 koliko ima hrvača u sastavu protivničke ekipe. Ako delegirani sudac ne stigne do vremena zakazanog za početak vaganja, delegati klubova obaviti će vaganje i obavezno upisati tjelesnu težinu hrvača prilikom njegovog prvog stupanja na vagu. Prijelaz iz niže u višu težinsku kategoriju reguliran je Međunarodnim pravilima hrvanja. U slučaju prijelaza, isti ne mora biti posebno označen niti ekipa mora imati u nižoj kategoriji ispravno vagnutog hrvača.
Ako hrvač tijekom vremena određenog za vaganje ne donese ispravnu tjelesnu težinu – gubi susret bez borbe. Taj hrvač obavezan je nastupiti u prijateljskom susretu. Za vrijeme vaganja dozvoljena je kontrola težine samo onim hrvačima koji skidaju tjelesnu težinu. Hrvač koji prelazi u višu kategoriju može na vagu stupiti samo jedanput.

Članak 17.
Ekipu sačinjava 10 (deset) hrvača različitih težinskih kategorija (Odluka Liga odbora).  Ekipa u svom sastavu mora imati najmanje 8 (osam) hrvača različitih težinskih kategorija sposobnih za nastup na borilištu. Ukoliko nastupi sa samo 7 (sedam) ili manje hrvača, gubi susret 10:0 (50:0) ili sa onoliko puta po 1:0 (5:0) koliko ima ispravnih hrvača u sastavu protivničke ekipe. U tom slučaju ekipa koja nema dovoljan broj ispravnih natjecatelja dužna je hrvati prijateljski susret.
Ekipa domaćin dužna je osigurati dvije uvodne borbe u slobodnom stilu hrvanja ili prijateljski meč mlađih ekipa u cilju promocije hrvačkog sporta koje će se održati prije početka službenog susreta, a u kojima nastupaju mladi hrvači – dječaci, kadeti ili juniori. Trajanje borbe dva dijela po dvije minute sa pola minute odmora između prvog i drugog dijela. U slučaju da domaćin ne osigura uvodne borbe, dužan je temeljem odluke Povjerenika Liga odbora uplatiti iznos od 300,00 kn (tri stotine kn).

Članak 18.
Susrete I. Hrvatske hrvačke lige 2018. sudi jedan sudac kojega delegira Sudačka komisija Hrvatskog hrvačkog saveza.
Obavezno je snimanje susreta. Postoji mogućnost ulaganja prigovora „challenge“, a prema usvojenim pravilima. Nakon ulaganja prigovora Sudac meča samostalno donosi odluku po pregledanoj snimci i postupa prema pravilima bodovanja.
Klub domaćin snosi troškove delegiranih sudaca.
Bruto trošak za suca po meču je  600,00 kn(šest stotina kuna), a isplaćuje se na račun sudačke organizacije na osnovu računa koji će za svaki meč klubu domaćinu dostaviti sudačka organizacija.
Obveza je suca i zapisničara da najkasnije 30 minuta prije početka susreta provjeri ispravnost, odnosno funkcioniranje postavljene opreme (semafor) te da ispuni obrazac - Zapisnik susreta na temelju ovjerenih lista vaganih ekipa.

Članak 19.
Ukoliko delegirani sudac ne dođe na susret, obveza je klubova da se sporazume i da susret vodi jedan od nazočnih sudaca u dvorani. Ukoliko u dvorani nema takove osobe ili klubovi ne postignu dogovor, susret sude treneri ekipa na način da prvu borbu sudi trener ekipe domaćina, drugu trener gostujuće ekipe i tako redom bez obzira da li slijedi predaja susreta bez borbe.

Članak 20.
Klubovi imaju pravo putem Liga odbora dostaviti Sudačkoj komisiji HHS-a primjedbe u vezi lošeg suđenja ili neprimjernog ponašanja delegiranih sudaca. Sudačka komisija HHS-a dužna je u roku od 8 (osam) dana odgovoriti klubu od kojega je pritužba primljena. Ukoliko je pritužba opravdana i potkrijepljena materijalnim dokazima, Sudačka komisija pokrenut će stegovni postupak prema navedenom sucu. Disciplinski postupak se vodi sukladno DP Sudačke komisije HHS-a a izrečena disciplinska mjera ne može biti blaža od stegovne mjere koju za isti prekršaj propisuje Disciplinski pravilnik HHS-a.

Članak 21.
Gostujuća ekipa snosi sve svoje troškove, a ekipa domaćin troškove organizacije susreta, dežurnog liječnika, delegiranog suca i suca zapisničara čiji su troškovi propisani člankom 18. ovih Propozicija.
Ukoliko zbog kasnog završetka susreta, delegirani sudac nema više mogućnost povratka u mjesto stanovanja regularnim prijevoznim sredstvom, domaćin susreta obavezan je istima osigurati noćenje s doručkom i dodatni iznos od pola dnevnice.
Ako se susret ne održi iz bilo kojeg razloga, delegirani suci nemaju pravo na primitak sudačke takse.

Članak 22.
Ukoliko jedna ekipa preda susret bez borbe, tj. ukoliko se ne održi niti prijateljski susret, od pologa (jamčevine) ekipe u prekršaju isplatit će se obeštećenje ekipi domaćinu za troškove organizacije susreta. U troškove organizacije susreta priznaje se trošak najma dvorane (najviše u iznosu od 700,00 kn), te trošak delegiranog suca, suca zapisničara i dežurnog liječnika. Isplatu ovih troškova izvršiti će Liga odbor na temelju obrazloženog zahtjeva organizatora (domaćina) susreta. Odluku o isplati donosi Povjerenik Liga odbora.
Ekipa sa čije je jamčevine ustegnut iznos kazne, dužna je po odluci Povjerenika Liga odbora isplaćeni iznos uplatiti prije početka slijedećeg kruga Lige i ovjerenu kopiju uplatnice priložiti prilikom predaje sastava ekipe narednog kruga lige. U slučaju da kažnjena ekipa ne izvrši ovu uplatu, odnosno ne priloži ovjerenu uplatnicu – automatski se briše iz daljnjeg natjecanja u I. HHL. Uz materijalno obeštećenje, ekipa koja je predala susret bez borbe može biti pozvana na disciplinsku odgovornost o čemu prijedlog, temeljem ocjene razloga navedenog za predaju susreta i Disciplinskog pravilnika HHS-a donosi predsjednik Liga odbora.

Članak 23.
Odgode susreta nema.
Iznimno za slučaj više sile (proglašena pandemija gripe, elementarna nepogoda i slično,  od službenih ustanova Republike Hrvatske) odluku o odgodi može donijeti predsjednik Liga odbora.
Odluka o odgodi susreta može se donijeti i temeljem odluke Izvršnog odbora HHS-a a na osnovi nepredviđenih međunarodnih obveza seniorske reprezentacije Republike Hrvatske.

Članak 24.
Povjerenik Liga odbora obavezno određuje delegata – voditelja natjecanja na turnirima Prve hrvatske hrvačke lige ( u dogovoru s domaćinom turnira), osobu koja je odgovorna za održavanje natjecanja, disciplinu svih učesnika turnira, kontrolu pripravnosti i opremljenosti borilišta, daje tumačenje pojedinih odredbi Propozicija, rješava pitanja kotizacije, isplate naknada dežurnom liječniku, sucima, dežurnom osoblju  i sl.

Članak 25.
Ekipe koje se prijave za natjecanje u Prvoj hrvatskoj hrvačkoj ligi dužne su nastupiti na oba turnira. U slučaju nenastupanja (osim iz razloga više sile) klub koji ne nastupi dužan je platiti dogovorenu kotizaciju za svaki turnir kao  da je njegova ekipa nastupala, a rezultati susreta se evidentiraju kao u slučaju predaje istog.

Članak 26.
Ekipa koja gostuje dužna je na vrijeme krenuti na put. Kao neopravdano zakašnjenje smatrati će se korištenje bilo kojeg prijevoznog sredstva van sustava redovnih sredstava javnog prijevoza (vlak ili autobus) koje po redu vožnje stižu u mjesto održavanja susreta najkasnije 1 (jedan) sat prije vremena za početak vaganja natjecatelja.

Članak 27.
Ako tijekom susreta, uslijed nereda, tvornog napada na suca, službene osobe ili natjecatelje dođe do prekida susreta – susret će biti registriran sa 8:0 (40:0) u korist ekipe koja nije kriva za prekid. Uz registraciju susreta, protiv izazivača prekida i ekipe organizatora susreta pokreće se disciplinski postupak. Disciplinski postupak po službenoj dužnosti pokreće povjerenik Liga odbora na osnovi primljenog službenog izvještaja suca, najkasnije u roku od 48 sati po učinjenom prekršaju. Ako se radi o prekršaju koji potpada pod sankcije Disciplinskog pravilnika Hrvatskog hrvačkog saveza, o pokrenutom postupku obavještava se predsjednik Disciplinske komisije koji je obavezan voditi postupak tako da se sjednica Disciplinske komisije održi i odgovarajuća disciplinska odluka donese prije održavanja slijedećeg kola Lige i istovremeno bude objavljena na internet stranici HHS-a. Ako je izazivač prekida susreta iz gledališta, susret će se registrirati sa 10:0 (50:0) u korist gostujuće ekipe a protiv organizatora susreta pokreće se disciplinski postupak. Ocjenu i odluku o prekidu susreta donosi delegirani sudac.

Članak 28.
Registraciju susreta vrši Povjerenik Liga odbora temeljem primljenog Zapisnika susreta. Obveza je domaćina susreta i delegiranog suca da neposredno po završenom susretu zapisnik susreta putem telefaks uređaja ili elektronskom poštom (skenirani dokument) dostavi povjereniku Liga odbora. Ukoliko organizator susreta ne ispuni tu obvezu najkasnije u roku od 24 sata po završetku susreta, Povjerenik Liga odbora može izreći kaznenu mjeru u iznosu od 500,00 kn (pet stotina kn) koje klub mora uplatiti prije nastupa u slijedećem krugu Lige.
U slučaju nemogućnosti dostave izvješća putem telefaks uređaja ili elektronskom poštom, rezultat susreta može se javiti telefonom izravno Povjereniku Liga odbora.
Obveza je delegiranog suca da u roku od 24 sata po završenom susretu dostavi Liga odboru Zapisnik susreta, sastave ekipa i sudačko izvješće (original, preporučenom pošiljkom ili osobno).
U slučaju najavljenog priziva, odlaže se registracija susreta i Povjerenik Liga odbora pokreće odgovarajući postupak.

Članak 29.
Ulaganje priziva (žalbe) po bilo kojoj osnovi  vrši se u roku 5 (pet) dana od dana nastanka osnove  za žalbu. Uvodi se taksa u iznosu od 1.000,00 kn (tisuću kuna) koju je žalitelj dužan uplatiti na žiro račun HHS-a za Liga odbor i prizivu (žalbi) priložiti ovjereni nalog da je uplata izvršena. Ukoliko prilikom ulaganja (podnošenja)  žalbe nema dokaza o izvršenoj uplati žalba se neće uzimati u žalbeni postupak. Navedena taksa vraća se žalitelju u slučaju pozitivnog rješenja (odluke) po istoj, a u protivnom uplaćuje se u korist Liga odbora i služi za pokriće troškova sazivanja sjednice Natjecateljske komisije i slično.

Članak 30.
Bodovanje borbi vrši se temeljem odredbi Međunarodnih pravila hrvanja (članak 34.), tj. pobjeda koju postigne jedan hrvač – bez obzira na način na koji je postignuta – njegovoj ekipi donosi 1 bod. Na kraju susreta zbrajaju se bodovi koje su postigli njihovi hrvači, i ekipa koja u ukupnom zbiru ima više bodova – proglašava se pobjedničkom ekipom. Ukoliko su ekipe jednake u pobjedama, rezultat susreta je neriješen. U Zapisnik susreta ubilježavaju se i pozitivni bodovi (penalizacija) određeni Međunarodnim pravilima hrvanja (članak 42.):
-  5 bodova pobjedniku – 0 bodova poraženom hrvaču u slučaju pobjede tušem, povrede, napuštanja borilišta, diskvalifikacija iz natjecanja zbog kršenja Pravila, diskvalifikacija zbog tri (3) javne opomene
-  4 boda pobjedniku – 0 bodova poraženom hrvaču za slučaj pobjede tehničkom nadmoći (8 bodova razlike u dva perioda, poraženi hrvač nema boda),
- 4 boda pobjedniku – 1 bod poraženom hrvaču za slučaj pobjede tehničkom nadmoći (8 bodova razlike u dva perioda borbe, poraženi hrvač je ostvario najmanje jedan bod,
- 3 boda pobjedniku – 0 bodova poraženom hrvaču u slučaju završene borbe na bodove (dobivena dva perioda borbe) a poraženi hrvač nije postigao niti jedan bod,
- 3 boda pobjedniku – 1 bod poraženom hrvaču u slučaju kada je borba završena pobjedom na bodove (dobivena dva perioda borbe) a poraženi hrvač je postigao najmanje jedan bod.
- 0:0  obostrana diskvalifikacija

Članak 31.
Bodovanje za ekipu
- 2 boda za pobjedu
- 1 bod za neriješeni rezultat
- 0 bodova za poraz

ODREĐIVANJE REDOSLIJEDA EKIPA

Članak 32.
Prvoplasiranom ekipom I. Hrvatske hrvačke lige 2018. proglasiti će se ekipa koja je sakupila najviše bodova prema odredbama članka 28.

Članak 33.
U slučaju jednakosti u bodovima, za naslov prvoplasirane ekipe I. HHL 2018. održati će se treći dodatni susret – MAJSTORICA.
U slučaju jednakosti u bodovima tri ili više ekipa, za određivanje ekipa – finalista primijeniti će se članak 34. Međunarodnih pravila hrvanja i odrediti će se jedna ili dvije najlošije ekipe.
Preostale dvije ekipe o naslovu prvoplasirane ekipe I. HHL 2018. odlučiti će dodatnim susretom. MAJSTORICOM.
O mjestu održavanja MAJSTORICE odlučuju klubovi, a ukoliko u roku od 48 sati ne postignu dogovor, o mjestu održavanja majstorice odlučuje Natjecateljska komisija. Zainteresirani klubovi mogu Natjecateljskoj komisiji predložiti neutralno mjesto održavanja majstorice. Odluka Natjecateljske komisije obavezna je za oba kluba i na nju nema priziva ili traženja odgode susreta.
Majstoricu sude tri suca koje će delegirati Sudačka komisija.
Suci koji sude Majstoricu odgovorni su za provođenje i tumačenje svih međunarodnih hrvačkih pravila u navedenom meču.

Članak 34.
Klub koji osvoji prvo mjesto u Prvoj hrvatskoj hrvačkoj ligi prelazi u sljedećoj natjecateljskoj sezoni 2018. u prvu grupu klubova (Premijer prvu hrvatsku hrvačku ligu). Ako klub odustane od prelaska u viši rang natjecanja u sljedećoj sezoni 2018. neće se moći natjecati u ligaškom natjecanju ranga u kojem je osvojio prvo mjesto 2017. , a jamčevina se zadržava kao novčana kazna.
Po završetku Premijer prve hrvatske hrvačke lige,u  natjecateljskoj sezoni  2018. posljednja ekipa  prelazi u niži rang, a prvoplasirana iz nižeg ranga prelazi u viši ranga natjecanja u  sezoni 2019.

ZAVRŠNI DIO

Članak 35.
Za sve slučajeve koji nisu navedeni ovim Propozicijama primijeniti će se odgovarajući Pravilnici Hrvatskog hrvačkog saveza i Međunarodna pravila hrvanja.

Članak 36.
Za tumačenje ovih Propozicija isključivu nadležnost ima Liga odbor I. Hrvatske hrvačke lige 2018. Propozicije su usvojene na sjednici Liga odbora održanoj 10.2.2018. godine.

 

Povjerenik LO: Dubravko Ribarić                                                            PREDSJEDNIK LO:  Pero Panić

VAŽNI LINKOVI

United World Wrestling CELA (European amateur wrestling federation) Hrvatski Olimpijski Odbor KIF (Kineziološki fakultet u Zagrebu) Zagrebački športski savez Database

SPONZORI

JANAF-150x60 SITAL d.o.o. Hrvatska Elektroprivreda M pro sport